Tumpik
#nails
alnitaks · 2 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
nail.nostalgia
278 notes · View notes
prettyvixenavenue · a day ago
Text
Tumblr media
139 notes · View notes
makeuphall · a day ago
Photo
Tumblr media
88 notes · View notes
yonglixx · 7 hours ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
95 notes · View notes
happycharacter · 2 days ago
Text
Tumblr media
47 notes · View notes
heartydior · 4 hours ago
Text
Tumblr media
pretty nails ♥︎
46 notes · View notes
brujadelsur · 2 days ago
Note
Favourite colour/style to get your nails done?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
36 notes · View notes
bass-alien · 2 days ago
Text
Tumblr media
🖤🕷🖤
24 notes · View notes
igmakeup · 12 hours ago
Photo
Tumblr media
26 notes · View notes
catchymemes · 3 months ago
Video
44K notes · View notes
lionfloss · 3 months ago
Text
Tumblr media
by artist Miki Kim
15K notes · View notes
dripculture · 3 months ago
Text
Tumblr media
7K notes · View notes
cyberglittter · a month ago
Text
Tumblr media
dufresnemarie
4K notes · View notes
heartydior · a month ago
Text
Tumblr media
maenailz ⋆ ࣪. ‧₊˚✧
3K notes · View notes