Tumpik
callmehashimoto · 5 months ago
Photo
Tumblr media
Dazed
808 notes · View notes
callmehashimoto · 5 months ago
Photo
Tumblr media
Viviane Sassen.
738 notes · View notes
callmehashimoto · 5 months ago
Photo
Tumblr media
MNZ 2022
81 notes · View notes
callmehashimoto · 8 months ago
Photo
Tumblr media
Aweng Ade-Chuol x Porter Magazine
415 notes · View notes
callmehashimoto · 8 months ago
Photo
Tumblr media
Earlie Hudnall Jr., Gucci Brothers, 1990
511 notes · View notes
callmehashimoto · 10 months ago
Photo
Tumblr media
Maxine Walker, from the series The Bride, 1989
1K notes · View notes
callmehashimoto · 10 months ago
Photo
Tumblr media
Cleansing by Maxine Walker, from the series Black Beauty, 1991
6K notes · View notes
callmehashimoto · 10 months ago
Photo
Tumblr media
Mariama, Paris, 2021.
296 notes · View notes
callmehashimoto · 10 months ago
Photo
Tumblr media
6K notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
Thebe Magugu AW 2020
892 notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
By Eliott Elisofon, RDC.
1K notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
Vues de dos, Malick Sidibé, 1977-2000.
2K notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
By Harrison Forman, Senegal, 1961.
147 notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
Naâba, Burkina Faso 2020.
© wä dé
593 notes · View notes
callmehashimoto · 11 months ago
Photo
Tumblr media
Still from Minèfouwon & the goat, Burkina, 2021.
© wä dé
447 notes · View notes
callmehashimoto · a year ago
Photo
Tumblr media
Seated Female with Flowered Drape – William H. Johnson, 1940
544 notes · View notes
callmehashimoto · a year ago
Photo
Tumblr media
Unknown
2K notes · View notes