Tumpik
06blue450 · 2 years ago
Text
Tumblr media
698 notes · View notes
06blue450 · 2 years ago
Photo
Tumblr media
858 notes · View notes
06blue450 · 2 years ago
Text
Tumblr media
105 notes · View notes
06blue450 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
783 notes · View notes
06blue450 · 3 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Breathtaking views along the Alaska Hwy.
18 notes · View notes
06blue450 · 3 years ago
Text
Tumblr media
The rain did not stop this tournament. Game on!
1 note · View note
06blue450 · 3 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Cruising the lake.
0 notes
06blue450 · 3 years ago
Text
Tumblr media
Love this tournament #fuds
0 notes