Tumpik
#weibo
zhansww · 2 days ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
X玖少年团肖战DAYTOY: 🌰好久不见啊! | 🌰Long time no see!
194 notes · View notes
notoriouslydevious · 2 days ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Spirit Blossom Yasuo & Ahri by 蒜蒜蒜蒜子_
84 notes · View notes
asia-is-my-life · 2 days ago
Text
💞
Art by Old Xian
Tumblr media
42 notes · View notes
m0ney · a month ago
Photo
Tumblr media
满佐喜_ *°:⋆ₓₒ
3K notes · View notes
piltoversfinest-caitvi · 5 months ago
Photo
Tumblr media
“Progress - .999%”
“Big dog disturbing sheriff’s work” 
Created by  威尔森猩猩
Source: https://weibo.com/u/5191864547?tabtype=album&uid=5191864547&index=0
Artist twitter: https://twitter.com/XWilson127/status/1520837243610443777
※Permission was granted by the artist to upload their work | Please do not repost, edit, or upload to any other websites. Please support the artist by bookmarking and liking the artwork.
4K notes · View notes
m-ushroomtale · 2 months ago
Video
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1K notes · View notes
lunasea · a year ago
Text
Tumblr media
chenchenchenrr on weibo
8K notes · View notes
jiangnan01 · 5 days ago
Photo
Tumblr media
“Khi tâm trạng không vui, bạn thực sự cần phải nói ít hơn. Bởi vì, con người rất cực đoan khi tâm trạng tồi tệ nhất. Họ thường nói những điều không suy nghĩ nhiều làm tổn thương người khác, và họ cũng sẽ khiến bản thân có tâm trạng tồi tệ hơn.” Weibo l Jiangnan01
190 notes · View notes
zam81 · 20 days ago
Text
Tumblr media
195 notes · View notes
fullofhyuck · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
i love his eyebrows sm
337 notes · View notes
zhansww · a day ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
66 notes · View notes
hanpics · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Stray kids Weibo update!!
347 notes · View notes
piltoversfinest-caitvi · 5 months ago
Photo
Tumblr media
Creator:  都系我老婆
My post from last night seems to be gone... 
Republished w/ permission
Source: https://bige6039.lofter.com/post/1f7edf38_2b43bd643
4K notes · View notes
t110n · 21 days ago
Text
Tumblr media
156 notes · View notes
lunasea · a year ago
Text
Tumblr media
空岛与影 on weibo
9K notes · View notes
surooo · 9 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
画师/Author:忌寻,微博同名 (Weibo ID:忌寻)
Lofter ID: Jixun301
Sesshomaru in another life
Please Take Out With All Credits!
995 notes · View notes
jiangnan01 · 7 months ago
Photo
Tumblr media
“Lúc trước, khi bản thân buồn và không thể khóc, tôi đã nghĩ mình cạn khô nước mắt rồi. Sau này suy nghĩ lại, có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong, hoá thành muôn nghìn mảnh kính, cắm vào tim.” {Weibo I jiangnan01 dịch}
424 notes · View notes