Tumpik
#twitter layouts
furtaccor · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
139 notes · View notes
phuoris · 13 hours
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏ ͏͏୨୧࣪  ֪��ָ֪ ♡ 𝗌𝗐𝖺𝗇 𝗅𝖺𝗄𝖾 🪞🎀
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
91 notes · View notes
house-ad · 4 days
Text
Tumblr media
6K notes · View notes
pudding-lino · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
┈   i see stars in your eyes ˚ 🌘
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
79 notes · View notes
bulilta · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
ㅤㅤ꧔             ː            ᥐ       ˒           คาราเมล             ১  ̫
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
💭…
100 notes · View notes
kiwicidios · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
oh sweet .ྀི ♡ ࣪ . ◌
Tumblr media
75 notes · View notes
liritos · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
ㅤㅤㅤ ㅤㅤ𐀭 ° ׅ 凪 誠士郎 : ??? %ㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
115 notes · View notes
pfpanimes · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
⌕ kuroshitsuji - sebastian michaelis.
like or reblog if you save/use.
66 notes · View notes
l-vie · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
⅄       ◌     ﹒   (´-﹏-`)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
⅄       ◌     ﹒    (´-﹏-`)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
58 notes · View notes
sunalitas · 2 days
Text
୧ 𝐔𝐒𝐄𝐑𝐍𝐀𝐌𝐄𝐒 🍜 👒 ༉‧₊˚
୨♡୧ . . . ꒰ goth usernames ꒱
ʚ rvencrw ʚ slpless. ʚ gthdy
ʚ vilebld ʚ tntedsrw ʚ loonwg
ʚ slncetw ʚ stormynch ʚ aftlivs.
୨♡୧ . . . ꒰ cottagecore users ꒱ @v-mqitie
ʚ froggisa ʚ chewberry ʚ fairyluv
ʚ applwrd ʚ bobalona ʚ jpnink
ʚ piepinw ʚ bluedori ʚ ctgebum
Tumblr media
76 notes · View notes
iconsfilm · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
jenna ortega (en são paulo 🇧🇷🫶) icons | like or reblog if you save
84 notes · View notes
sulliaevis · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
○ * .  ⁺   . ᕀ ☆
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
70 notes · View notes
chimcosmic · 3 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Nam layouts!
Like or reblog if you save/use
Follow me for more content about bangtan
Don’t repost pls
50 notes · View notes
midrsins · 2 days
Text
icons drew starkey!!!
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
like/reblog if u save
48 notes · View notes
555vamp · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
지민 + 정국 = 🏠💓
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
🐥 & 🐇 !!!!
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Jimin and Jungkook icon selca pack 🌀
48 notes · View notes
btslayouts · 18 hours
Note
yoongi with dark theme layout please, thanks
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
• like/reblog if you save/use
33 notes · View notes
tangetics · 1 day
Text
random cute petnames !
for bias , s/o , or whatever <3
︶꒦꒷꒷꒦︶
' strawberry candy '
' cotton cheeks '
' piece of heaven '
' earth angel '
୧ ♡ ୨
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
22 notes · View notes