Tumpik
#oddcore
godenteredmybody · 3 days
Photo
Tumblr media
408 notes · View notes
Text
Tumblr media
207 notes · View notes
cantcatchmeee · 1 day
Text
Tumblr media
119 notes · View notes
psystolgia · 1 day
Text
Tumblr media
100 notes · View notes
weirdcor3 · 2 days
Text
Tumblr media
144 notes · View notes
worldwidewebwww · 3 days
Photo
Tumblr media
83 notes · View notes
b3ybl4d3 · 2 days
Text
Tumblr media
it’s in the corner …
144 notes · View notes
mkr-2002 · 3 days
Text
Tumblr media
you could stay here forever
111 notes · View notes
abandon-all-ware · 3 days
Text
Tumblr media
80 notes · View notes
hamburguesaxd · 1 day
Text
Tumblr media
Remember
61 notes · View notes
snooblesgoobles · 3 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Pee
40 notes · View notes
godenteredmybody · 3 days
Photo
Tumblr media
302 notes · View notes
Text
Tumblr media
201 notes · View notes
Tumblr media
33 notes · View notes
psystolgia · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media
38 notes · View notes
holywatir · 1 day
Text
Tumblr media
35 notes · View notes