Tumpik
#Mitta Xinindlu
conscious-love · a year ago
Text
You deserve to be loved even with all your flaws.
Mitta Xinindlu
372 notes · View notes
womanoncesaid · a year ago
Quote
Today I celebrate women who are: Vulnerable but strong. Sensitive but assertive. Always learning but intelligent. Scared but brave. Victims but survivors. Helpless but selfless. Heartbroken but healers. Women who break glass-ceilings & barriers. I see you. I am with you. I am you.
Mitta Xinindlu
11 notes · View notes
mittaxinindluwriter · a year ago
Text
Reaction: Black is King Album by Beyoncé
Reaction: Black is King Album by Beyoncé
Beyoncé wrote a letter to Africa. I’m writing my own letter to the Africans who had negative things to say about Beyoncé’s project. ‘m not writing this as just a fan. I’m writing this letter from a place of disappointment. Besides,  I’m also a human being whose heart bleeds when there’s injustice towards others. Disclaimer: I wrote this message as a rant (for entertainment purposes only). Please…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
thornsinthesoull · a year ago
Text
Tumblr media
We are nice; but we're broken.
Mitta Xinindlu.
383 notes · View notes
sorryforthebonyelbows · 10 months ago
Text
Must I go bound while you go free
Must I love a man who doesn't love me
Cassandra Clare, Clockwork Prince
Tumblr media
Manna Francis, First Against the Wall
Love is knowing that your feet carry you to a painful place, and still go anyway.
Mitta Xinindlu
Tumblr media
Violet Trefusis
Tumblr media
Amanda Grace, But I Love Him
I take off my hands and I give them to you but you don’t want them, so I take them back and put them on the wrong way, the wrong wrists.
Richard Siken, Crush
Tumblr media
Albert Camus
Why love what you will lose?
There is nothing else to love.
Louise Glück, Triumph of Achilles
64 notes · View notes
mallushaayara · a year ago
Text
Rather be in solitude than to lose yourself trying to please the wrong crowd.
Mitta Xinindlu
22 notes · View notes
writing-guidance · a year ago
Text
“Make a happy life for yourself. No-one will ever know how to do it except you.”
~Mitta Xinindlu
1 note · View note
bluenovem · 24 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
“Tis’ better to have loved and lost than never to have loved at all.” – Alfred Lord Tennyson
Thà yêu mà đau khổ và mất mát còn hơn là không bao giờ được yêu.
“There is one pain, I often feel, which you will never know. It’s caused by the absence of you.”– Ashleigh Brilliant
Tôi chỉ thường cảm thấy một nỗi đau, mà em không bao giờ biết. Nó bắt nguồn từ sự thiếu vắng em.
“Some people are going to leave, but that’s not the end of your story. That’s the end of their part in your story.” – Faraaz Kazi
Một số người sẽ rời đi, nhưng chuyện của bạn không phải thế là kết thúc. Đó chỉ là kết thúc phần của họ trong câu chuyện của bạn mà thôi.
“Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself by putting them back together.” — Anonymous Những mối quan hệ cứ như thủy tinh vậy. Đôi khi ta nên để chúng vỡ nát còn hơn là cố hàn gắng chúng để rồi bị thương.
“Our greatest joy and our greatest pain come in our relationships with others.” – Stephen R. Covey
Niềm vui lớn nhất và nỗi đau lớn nhất của chúng ta đến trong mối quan hệ của chúng ta với những người khác.
“You make me feel like a firefly. Trapped in a bell jar; starved for love.” – Ayushee Ghoshal
Em làm cho tôi cảm thấy mình như một con đom đóm. Bị mắc kẹt trong một chiếc bình chuông; chết đói vì tình yêu.
“There is nothing more painful in this world than to be in love with something that can never be.” ― Laura Chouette
Không có gì đau đớn hơn trên thế gian này hơn là yêu một thứ mà bản thân ta không bao giờ có thể có được.
“You can’t live forever in the darkness of someone’s selfish love.” ― Garima Soni
Bạn không thể sống mãi trong bóng tối của tình yêu ích kỷ của một ai đó.
“I’m afraid of waking up to a world where you see, and I am not what you saw.” ― Ali Nuri
Tôi sợ hãi việc phải thức dậy trong một thế giới mà hình ảnh của tôi lại không nằm nơi mắt em.
“It is far more painful to awake from a beautiful slumber and reach across the bed for a hand that is not there.” ― E.O. Higgins
Còn gì đau đớn hơn là tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và đưa tay sang bên giường – chỉ để cảm nhận sự trống rỗng.
“The loneliness I feel when I am alone is better than the sadness I feel when I am with you.” ― Garima Soni
Sự đơn côi tôi đang cảm nhận khi ở một mình lại tốt hơn nỗi buồn gặm nhấm khi tôi ở cùng với anh.
“Love is knowing that your feet carry you to a painful place, and still go anyway.” ― Mitta Xinindlu
Yêu giống như việc hiểu rằng bạn đang bước đến một chốn nào đau khổ, nhưng bạn vẫn đi.
“To live in a hallucination of being loved is more painful than rejection.” ― Vinaya Panicker
Sống trong ảo tưởng được yêu thì còn đớn đau hơn là bị chối từ.
“Falling in love is like holding a candle. Initially, it lightens up the world around you. Then it starts melting and hurts you. Finally, it goes off and everything is darker than ever and all you are left with is the… burn.” ― Syed Arshad
Yêu giống như cầm một ngọn nến. Ban đầu, nó làm thế giới xung quanh bạn bừng sáng. Sau đó, nó bắt đầu tan chảy và làm tổn thương bạn. Cuối cùng, nó tắt và mọi thứ tối hơn bao giờ hết và tất cả những gì bạn còn lại là… sự tàn lụi.
“A flower knows when its butterfly will return, and if the moon walks out, the sky will understand. But now it hurts, to watch you leave so soon, when I don’t know if you will ever come back.” ― Sanober Khan
Hoa sẽ biết khi nào cánh bướm quay về, và nếu mặt trăng lặn đi thì bầu trời cũng sẽ hiểu cho. Nhưng việc em rời đi quá sớm khiến tôi đau buồn, khi tôi chẳng biết liệu em có còn trở lại.
“Love is not a game, because when the opponent gives up, you are not a winner.” – Anonymous
Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.
“When the person you love can’t see your love for them beneath the painful things you say when they reject you, remember this: Love is blind.” — Shannon L. Alder
Khi người bạn yêu không thể nhìn thấy tình yêu của bạn dành cho họ mà chỉ thấy những điều đau khổ mà bạn nói khi họ từ chối bạn, hãy nhớ điều này: Tình yêu là mù quáng.
“Love is an ideal thing, marriage a real thing; a confusion of the real with the ideal never goes unpunished.” – Johann Wolfgang von Goethe
Tình yêu là lý tưởng, hôn nhân là thực tế; sự nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng chẳng bao giờ không dẫn đến hậu quả tai hại.
“Don’t trust too much. Don’t love too much. Don’t hope too much. Because that too much can hurt you so much.” – Anonymous
Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương sâu đậm.
“We need, in love, to practice only this: letting each other go. For holding on comes easily; we do not need to learn it.” – Rainer Maria Rilke
Trong tình yêu, chúng ta chỉ cần luyện tập điều này: buông thả người kia. Vì nắm giữ rất dễ; ta không cần phải học.
“Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy.” –Vincent Van Gogh
Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống.
“Love doesn’t hurt you. A person that doesn’t know how to love hurts you. Don’t get it twisted.” – Tony Gaskins
Tình yêu không làm bạn tổn thương. Người không biết yêu mới làm bạn tổn thương. Đừng nhầm lẫn.
“Love is like measles. The older you get it, the worse the attack.” – Rainer Maria Rilke
Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, bệnh càng dữ dội.
“Love is a smoke made with the fume of sighs.” – William Shakespeare
Tình yêu là khói tạo thành từ làn hơi của những tiếng thở dài.
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
conscious-love · a year ago
Text
Let dead relationships be dead.
Mitta Xinindlu
17 notes · View notes
hydrewcoin · a year ago
Quote
Being a writer in this century means that we must make our content available also to those who cant read Inclusivity is important
Mitta Xinindlu
0 notes
mittaxinindluwriter · 9 months ago
Text
2022: Happy New Year
“May you prosper in everything that you do.” https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMittaXinindluAuthor%2Fvideos%2F253655613547208%2F&show_text=false&width=476&t=0 Year 2021: A recap.  Here are some of the incredible testimonies that I observed last year about my work. You know, I thanked God at the beginning of today; at the beginning of…
View On WordPress
0 notes
thornsinthesoull · a year ago
Text
Tumblr media
It's better to be interested in yourself than being interesting to someone else.
Mitta Xinindlu
14 notes · View notes
mitta-xinindlu · 2 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Quotes by Mitta Xinindlu
1 note · View note
m-a-d-m-i-r-r-o-r · 2 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
"The best time to show love is when life is forcing you to show hatred."
Mitta Xinindlu
231 notes · View notes