Tumpik
jirokano · 3 months ago
Text
Tumblr media
239 notes · View notes
jirokano · 4 months ago
Text
Tumblr media
584 notes · View notes
jirokano · 4 months ago
Text
Tumblr media
412 notes · View notes
jirokano · 4 months ago
Text
Tumblr media
353 notes · View notes
jirokano · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
touhou pictures
916 notes · View notes
jirokano · 7 months ago
Text
Tumblr media
415 notes · View notes
jirokano · 8 months ago
Text
Tumblr media
475 notes · View notes
jirokano · 9 months ago
Text
明けましておめでとうございます🎍
Tumblr media
283 notes · View notes
jirokano · 9 months ago
Text
Tumblr media
613 notes · View notes
jirokano · 10 months ago
Text
青娥娘々
Tumblr media
698 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
東脳キャラ
Tumblr media Tumblr media
61 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
433 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
355 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
Tumblr media
196 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
和な霊夢
Tumblr media
2K notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
東方輝針城キャラ
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
179 notes · View notes
jirokano · a year ago
Text
東方虹龍洞5面中ボス
Tumblr media
203 notes · View notes