Tumpik
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Inarizaki
Osamu Miya - 11
Atsumu Miya - 7
Shinsuke Kita - 1
Fukurodani
Kōtarō Bokuto - 4
Keiji Akaashi - 5
Aoba Jōsai
Iwaizumi Hajime - 4
Oikawa Tōru - 1
Karasuno
Hinata Shōyō - 10
Tsukishima Kei - 11
Kageyama Tobio - 9
Nekoma
KurooTetsurō - 1
Kozume Kenma - 5
74 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Iwaizumi Hajime
Oikawa Tōru
11 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
コートを制す
10 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 396
Hunger
10 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 381
Miya serve
10 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 369
Proud of you
5 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 362
The little giant
6 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 356
Resilient thoughts
2 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 344
Milestones
4 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 338
Crown the new little giant
1 note · View note
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 337
That’s what we do all time
3 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 333
Task focus
3 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Haikyuu Chapter 332
Star
1 note · View note
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Haikyuu Chapter 331
The ace awakens
1 note · View note
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 330
Anti-Bokuto tactic
3 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 327
The volleyball bug
14 notes · View notes
haikyuu-caps · a year ago
Text
Tumblr media
Haikyuu Chapter 323
Last battle
3 notes · View notes